قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوط به اسناد خزانه اسلامی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

قوانین و مقررات

Attachments:
FileتوضیحاتFile size
Download this file (آيين نامه بند ز تبصره5 قانون بودجه95-.pdf)آئین نامه بند ز تبصره 5 قانون بودجه95آئین نامه بند ز تبصره 5 قانون بودجه131 Kb
Download this file (آيين نامه بند و تبصره5 بودجه95.pdf)آيين نامه اجرايي صدور اوراق تسويه خزانه -سال95آيين نامه بند و تبصره5 بودجه95109 Kb
Download this file (بخشنامه اجرایی موضوع ماده5.pdf)آيين نامه اجرايي صدور اوراق تسويه خزانه -سال95بخشنامه اجرایی موضوع ماده 589 Kb
Download this file (فرم درخواست صدور اوراق تسویه خزانه .doc)آيين نامه اجرايي صدور اوراق تسويه خزانه -سال95فرم درخواست صدور اوراق تسویه خزانه94 Kb
Download this file (فرم درخواست صدور اوراق تسویه خزانه.pdf)آيين نامه اجرايي صدور اوراق تسويه خزانه -سال95فرم درخواست صدور اوراق تسویه خزانه111 Kb
Download this file (آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون رفع موانع تولید.pdf)آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون رفع موانع تولیدآيين نامه اجرايي ماده 2 قانون رفع موانع تولید192 Kb
Download this file (آیین نامه ماده (1) قانون رفع موانع تولید 61240.pdf)آيين نامه اجرايي ماده1 رفع موانع تولید رقابت پذیرآيين نامه اجرايي ماده1 رفع موانع تولید رقابت پذیر-0153 Kb
Download this file (آیین نامه ماده (1) قانون رفع موانع تولید 61241.pdf)آيين نامه اجرايي ماده1 رفع موانع تولید رقابت پذیرآيين نامه اجرايي ماده1 رفع موانع تولید رقابت پذیر-023926 Kb
Download this file (آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون رفع.pdf)آيين نامه اجرايي ماده3 رفع موانع تولید رقابت پذیرآيين نامه اجرايي ماده3 رفع موانع تولید رقابت پذیر-0172 Kb
Download this file (آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون رفع-01.pdf)آيين نامه اجرايي ماده3 رفع موانع تولید رقابت پذیرآيين نامه اجرايي ماده3 رفع موانع تولید رقابت پذیر-021706 Kb
Download this file (بخشنامه بدهی ها90058.pdf)بخشنامه مربوط به نحوه تکمیل فرم ها برای سازمان حسابرسیبخشنامه بدهی126 Kb
Download this file (بخشنامه موضوع ماده 5.pdf)بخشنامه مربوط به نحوه تکمیل فرم ها برای سازمان حسابرسیبخشنامه موضوع ماده 51532 Kb
Download this file (راهنمای تکمیل فرمها.pdf)بخشنامه مربوط به نحوه تکمیل فرم ها برای سازمان حسابرسیراهنمای تکمیل فرم ها220 Kb
Download this file (فرمهای 4 گانه بدهی ها.pdf)بخشنامه مربوط به نحوه تکمیل فرم ها برای سازمان حسابرسیفرم های 4 گانه بدهی ها355 Kb
Download this file (آيين نامه اجرايي ماده 14.pdf)دستور العمل ماده2 آيين نامه اجرايي ماده14 رفع موانع تولید رقابت پذیرآئین نامه اجرایی ماده 14282 Kb
Download this file (آيين نامه اجرايي ماده 14-01.pdf)دستور العمل ماده2 آيين نامه اجرايي ماده14 رفع موانع تولید رقابت پذیرآئین نامه اجرایی ماده 14-018082 Kb
Download this file (قانون ماده1 رفع موانع تولید رقابت پذیر.pdf)قانون ماده1 رفع موانع تولید رقابت پذیرقانون ماده1 رفع موانع تولید رقابت پذیر4501 Kb
Download this file (آیین نامه اجرایی بند (هـ)  تبصره 5 قانون بودجه 95.doc)آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 95.docآیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 9540 Kb
 
khoruj1